28.9.16

Al final del Camí


A mesura que passen els dies, les cames del pelegrí esdevenen ales... Cada passa que avança és una passa que l'enlaira... Cada batec una espurna que escampa amor i llum per l'univers... El pelegrí es transforma en un ésser sagrat com sagrades són totes les coses que impliquen dolor i perseverança... Al final del Camí hi ha la joia i l'esperança... Al final del Camí la fletxa groga assenyala el cor i, fent una espiral, recomença una altra vegada... 

A medida que pasan los días, las piernas del peregrino se convierten en alas... Cada paso que avanza es un paso que lo eleva... Cada latido una chispa que difunde amor y luz por el universo... El peregrino se transforma en un ser sagrado como sagradas son todas las cosas que implican dolor y perseverancia... Al final del Camino está el gozo y la esperanza... Al final del Camino la flecha amarilla señala el corazón y, haciendo una espiral, recomienza de nuevo... 

As the days passed, the pilgrim legs become wings ... Every step forward is a step that lifted him... Every heartbeat is a spark that spread love and light to the universe ... The pilgrim becomes a sacred being as sacred are all things that involve pain and perseverance ... In the Way's end there are joy and hope... In the Way's end the yellow arrow points to the heart and, causing a spiral, begins again...